De kerncentrale Borssele heeft een kernenergiewetvergunning. In deze vergunning staan de voorwaarden waarbinnen de kerncentrale mag worden bedreven. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op internationale IAEA-regels. Er is streng toezicht of de kerncentrale Borssele deze regels naleeft.

In Nederland is het toezicht ondergebracht bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, voorheen KFD). De ANVS kan het Internationaal Atoom Energie Agentschap van de Verenigde Naties (IAEA) vragen om specifieke controles uit te voeren. Ook houdt de ANVS vrijwel dagelijks toezicht op de werkvloer in de kerncentrale.

Naast het externe toezicht, heeft EPZ in haar organisatie allerlei waarborgen ingebouwd die garanderen dat er altijd toezicht wordt gehouden op de veilige bedrijfsvoering. Het signaleren en rapporteren van verbetermogelijkheden wordt aangemoedigd. Organisatorische maatregelen zoals een klokkenluidersregeling, vertrouwenspersonen en niet-hiërarchische rapportagemogelijkheden bieden medewerkers de mogelijkheid (anoniem) zorgen en misstanden aan te kaarten.

Directeur EPZ
De directeur EPZ is verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering met de kernenergiecentrale.

Hoofd Kerncentrale
Het Hoofd Kerncentrale is door de directeur EPZ belast met de directe verantwoordelijkheid voor de veilige bedrijfsvoering van de kerncentrale. Hij heeft daarbij bevoegdheden die door de directeur zijn verleend.

Plant Manager Kerncentrale
De Plant Manager Kerncentrale heeft de dagelijkse leiding over de kerncentrale en gaat over operationele en economische beslissingen. Op het gebied van veiligheid laat hij zich gevraagd en ongevraagd adviseren door het Hoofd Kerncentrale.

Manager Nucleaire Veiligheid
De Manager Nucleaire Veiligheid geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Plant Manager. Hij neemt een onafhankelijke positie in. Indien noodzakelijk overlegt hij rechtstreeks met de KFD.

Reactor Bedrijfs Veiligheids Commissie (RBVC)
Nucleaire veiligheid heeft altijd een overtreffende prioriteit bij het bedrijven van een kerncentrale. Er wordt voortdurend gecontroleerd of de bedrijfsvoering zich hieraan houdt. Dit wordt gecontroleerd door de Reactor Bedrijfsveiligheids Commissie (RBVC) die bestaat uit specialisten en managers uit de eigen organisatie van EPZ. De Reactor Bedrijfsveiligheids Commissie is als het ware de spiegel waarin EPZ zichzelf op regelmatige basis bekijkt.

Storings- en ALARA- werkgroep

Naast de RBVC is er een aantal werkgroepen die zich met specialistische deelterreinen bezighouden. De ‘storingswerkgroep’ en de ‘stralingsbeschermingswerkgroep’ (ALARA) zijn de belangrijkste.

Storings- en ALARA- werkgroep
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS, voorheen KFD)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS, voorheen KFD) is de wettelijke toezichthouder op de kerncentrale. De ANVS controleert of EPZ zich aan de vergunningsvoorwaarden houdt en of EPZ waar mogelijk actief verbeteringen initieert. Hierover rapporteert de ANVS aan de minister die ieder jaar verslag doet aan de Tweede Kamer.

Kernfysische Dienst (KFD)
Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)

Het IAEA is er om het vreedzaam gebruik van splijtstoffen te bevorderen en houdt internationaal toezicht op het veilig en vreedzaam gebruik van kernenergie. Het IAEA is een autonome organisatie binnen de Verenigde Naties.

Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)
World Association of Nuclear Operators (WANO)

De World Association of Nuclear Operators (WANO) is de internationale ‘brancheorganisatie’ van kerncentrales die toeziet op de continue verbetering van de veiligheid in de sector. Bij de WANO zijn alle elektriciteitproducerende kerncentrales in de wereld aangesloten.

World Association of Nuclear Operators (WANO)
Externe Reactor Bedrijfsveiligheids Commissie (ERBVC)

De ERBVC adviseert de directeur EPZ over de veiligheid, het veiligheidsbeleid, de toetsing aan en afstemming met internationale veiligheidsnormen en regelgeving. De ERBVC beoordeelt ook of de (interne) RBVC adequaat functioneert. Deze (internationale) groep van deskundigen moet voorkomen dat de interne deskundigen een tunnelvisie ontwikkelen.

Externe Reactor Bedrijfsveiligheids Commissie (ERBVC)