EPZ onderneemt maatschappelijk verantwoord. EPZ heeft aantoonbaar aandacht voor het welzijn van de medewerkers, de milieubelasting en effecten op de samenleving. Deze aandacht gaat verder dan waartoe de wet verplicht. EPZ verbindt zich aan het Global Compact Initiative (GCI) van de Verenigde Naties. In tien leidende principes ligt in deze verklaring vast hoe bedrijven omgaan met mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en zakelijke integriteit.

In deze rubriek geven we meer informatie over de belangrijkste thema’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen: milieu, duurzaamheidsbeleid en corporate governance, maar ook de financiële maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals de ontmanteling van de kerncentrale.

Meer over Maatschappelijk verantwoord

Milieu

Het produceren van elektriciteit belast het milieu. Bij EPZ werken we zorgvuldig en willen we dat onze omgeving zo weinig mogelijk van ons merkt. Het milieubeleid heeft bij EPZ hoge prioriteit. We streven naar het maximaal benutten van nucleaire splijtstoffen; het minimaliseren van radioactief afval; het verder reduceren van de emissies van de kolen- en de kerncentrale en het maximaliseren van het hergebruik van alle grond en reststoffen. Binnen de veiligheids- en economische randvoorwaarden van de bedrijfsvoering wordt de milieubelasting geminimaliseerd tot een maatschappelijk aanvaard niveau. EPZ voldoet aan alle wet- en regelgeving en bedrijfslimieten gaan vaak vele stappen verder. EPZ streeft daarmee naar voortdurende verbetering van de milieuprestaties van de kolen- en de kerncentrale. Tijdens periodieke revisies bepalen wij of er betere milieutechnologie voorhanden is. Als dat ook economisch verantwoord is, passen wij die toe.

 • Voordat rookgassen van de kolencentrale naar de schoorsteen gaan, worden ze zoveel mogelijk gezuiverd.
 • Reststoffen zoals as en gips worden hergebruikt als bouwmateriaal.
 • Bij de kerncentrale worden nucleaire emissies tot een minimum teruggedrongen, onder meer door het gebruik van filters.
 • Uit opgebrande splijtstof worden grondstoffen teruggewonnen (recycling)
Ontmanteling Kerncentrale Borssele, de feiten

EPZ bouwt aan een zelfstandig fonds van circa 600 miljoen euro dat na 2033 de ontmanteling van de kerncentrale Borssele volledig financiert waarna de locatie als ‘groene weide’ wordt opgeleverd.

Klik hier voor alle feiten

Duurzaamheidsbeleid

EPZ streeft naar het verminderen van:

 • de gebruikte hoeveelheid grondstoffen
 • de geproduceerde hoeveelheid (nucleair) afval
 • emissies naar het milieu

De kerncentrale voldoet aan de Nucleaire Veiligheidsregels (NVR) van de Nederlandse overheid. Onafhankelijke bureaus toetsen regelmatig de naleving van deze normen.

Brandstofbesparing
EPZ streeft naar het maximaliseren van het rendement van het windpark, de kolencentrale en de kerncentrale. In principe komt dat neer op het behalen van een zo hoog mogelijk omzettingsrendement, met zo weinig mogelijk ‘inspanning’. Dus: het maximaal benutten van de ‘brandstoffen’ wind, kolen en biomassa en uranium met efficiënte wind- en stoomturbines.

Primaire grondstoffen (natuurlijk uranium en kolen) vervangen wij zoveel mogelijk door secundaire:

 • biobrandstoffen,
 • industrieel restgas,
 • ex-militair uranium,
 • gerecycled uranium
 • mengoxide 'MOX', verarmd uranium in combinatie met plutonium

Recycling
Restproducten zoals gerecycled uranium en plutonium, vlieg- en bodemassen worden zoveel mogelijk door ons hergebruikt. Gips, vlieg- en bodemas uit de kolencentrale zetten wij af als bouwgrondstof (duurzaam bouwen). Ook gebruikte splijtstof wordt opnieuw nuttig gebruikt om nieuwe kernbrandstoffen te produceren. Ongeveer 95 procent is herbruikbaar, vijf procent blijft over als nucleair afval. Deze beperkte hoeveelheid (ca. 1,5 kubieke meter per jaar) hoogradioactief afval slaan wij veilig op bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Emissies zijn aan vergunningvoorwaarden gebonden. EPZ blijft daar binnen en wij streven naar minimalisering van emissies door de inzet van best beschikbare milieutechnologie.

Ketenverantwoording
EPZ voelt zich verantwoordelijk voor de herkomst van haar brandstoffen. Zo spreken wij met de kolenleveranciers af dat wij uitsluitend kolen afnemen uit mijnen die voldoen aan internationale afspraken en voorschriften voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook ons uranium komt uit mijnen met een milieucertificaat dat internationaal wordt erkend. Voor wat betreft biomassa let EPZ conform het landelijk beleid op de geldende duurzaamheidsaspecten.

Convenanten
EPZ participeert in diverse convenanten. Dit zijn afspraken met de overheid om op vrijwillige basis in goed overleg met de overheid maatschappelijke doelen te bereiken. Het betreft ondermeer het Convenant Benchmarking (kooldioxidereductie), het Kolenconvenant (verdringing van kolen door biomassa), het Zwaveldioxideconvenant (reductie zwavelemissie).

Corporate Governance

Corporate governance is de Engelstalige term voor ondernemingsbestuur. De corporate governance van EPZ wordt bepaald door wetgeving, jurisprudentie en tevens door de Nederlandse corporate governance code.

EPZ is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht waarop het zogeheten structuurregime niet van toepassing is.
Dit betekent dat EPZ geen (verplichte) Raad van Commissarissen kent. De aandeelhouders zijn DELTA Energy B.V. (70%) en Energy Resources Holding (30%).  

Hoewel de code met name geldt voor beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen hebben wij met het oog op haar maatschappelijke betekenis besloten de corporate governance code daar waar het mogelijk en wenselijk is te hanteren.

De Directie en Algemene Vergadering van Aandeelhouders onderschrijven het uitgangspunt dat aan de code ten grondslag ligt. De Directie en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen gericht op de continuïteit van de onderneming.

Financiële verantwoordelijkheid in de toekomst

EPZ ziet het als haar verantwoordelijkheid ook financieel voor de toekomst te zorgen. Daarom heeft zij gedegen plannen om ook in de toekomst de veiligheid te verbeteren en aan de regels te kunnen voldoen. Zo worden bijvoorbeeld voldoende kasstromen gegenereerd om de maatregelen die voortvloeien uit de veiligheidsevaluaties en de lessen van Fukushima te kunnen implementeren.

Daarnaast bouwt EPZ aan een zelfstandig fonds van circa €600 miljoen dat na 2033 volledig de ontmanteling van de kerncentrale Borssele financiert waarna de locatie als ‘groene weide’ wordt opgeleverd.  

Uit een vergelijking met meerdere internationale studies naar de ontmanteling van buitenlandse kerncentrales blijkt dat dit bedrag ruim voldoende is. De technische studie waarop de € 600 miljoen is gebaseerd, het tempo en de manier waarop dit bedrag bijeen wordt gebracht, zijn in 2012 geaccordeerd door de overheid. Iedere vijf jaar wordt dit opnieuw beoordeeld.

De overheid eist dat bij sluiting van de kerncentrale voldoende geld aanwezig is om de ontmanteling ervan te kunnen financieren. Gedurende de levensduur van de kerncentrale wordt door EPZ op iedere geproduceerde MWh een opslag voor ontmanteling doorberekend. Tot en met 2011 werd dit geld op de lopende rekening van EPZ geplaatst. Met ingang van 2012 eist de kernenergiewet dat de vergunninghouder (EPZ) meer zekerheden biedt.

Om zeker te stellen dat het gereserveerde geld daadwerkelijk voor de ontmanteling per 31 december 2033 beschikbaar is, werd in 2012 een aparte stichting opgericht. Hierin wordt door EPZ op een door de overheid geaccordeerde manier geld gestort. Na een aanvangsstorting van € 80 miljoen in 2012 stort EPZ ieder jaar bijna € 15 miljoen bij.

Inmiddels bevat het juridisch afgezonderde ontmantelingsfonds € 178 miljoen. Door de jaarlijkse bijstortingen en het rendement op de uitgezette gelden zal het geïndexeerde vermogen van € 600 miljoen zekerheidshalve al op 31 december 2031 zijn bereikt. Dat is dus twee jaar vóór de sluiting van de kerncentrale en de start van de ontmanteling.

Mocht de ontwikkeling van het fonds onverhoopt achterblijven bij de prognose, dan heeft EPZ de financiële middelen om bij te storten. Met andere woorden: EPZ heeft meer geld beschikbaar voor ontmanteling dan volgens afspraak noodzakelijk is.

Openbare verantwoording

Naast de genoemde verantwoording aan de overheid rapporteert EPZ de bijbehorende financiële gegevens ook in de openbare jaarrekening van EPZ. De jaarrekening bevat ieder jaar de meest recente gegevens van de voorziening die EPZ treft voor de kosten van ontmanteling. Het gaat daarbij om het (hogere) bedrag dat in rekening is gebracht bij de klanten. Daarnaast wordt gerapporteerd welk deel hiervan volgens de afgesproken invulling van de financiële zekerheid is ondergebracht in het ontmantelingsfonds. De jaarrekening wordt volgens de gebruikelijke regels gecontroleerd door een onafhankelijke deskundige en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.