Voorwaarden voor het gebruik van deze site

De informatie op deze site is door EPZ met zorg samengesteld en wordt u te goeder trouw aangeboden. EPZ geeft geen enkele garantie of verklaring, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, over de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie op deze site of waartoe via deze site toegang wordt gegeven. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de waarde die u hecht aan de aangeboden informatie.

De informatie op deze site kan door EPZ zonder berichtgeving worden verwijderd, gewijzigd of gecorrigeerd.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade door toegang tot, gebruik van de site of van de aangeboden informatie, wordt door EPZ uitdrukkelijk afgewezen.

Copyright

Deze site en alle informatie op deze site is eigendom van EPZ en valt onder de bescherming van auteursrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van EPZ.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij EPZ en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Zij mogen niet gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van EPZ.

Privacy

Wanneer u deze site bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens zodat wij beter aan uw informatieaanvragen en verwachtingen kunnen voldoen en zodat u van de op deze site geboden service gebruik kunt maken. EPZ vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van deze site belangrijk. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor EPZ.

Hyperlinks

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op deze site leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. EPZ heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. EPZ biedt u als gebruikers van de site slechts de service en de mogelijkheid om deze verbindingen te volgen. De beslissing om deze verbindingen te activeren ligt volledig bij u.

Deze site wordt uitgegeven door en is eigendom van:

N.V. EPZ
Zeedijk 32
4454 PM Borssele

Postbus 130
4380 AC Vlissingen
Telefoon: 0113 356 000
e-mail: info@epz.nl