Alle meldingsplichtige gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en milieu in 2018. 

24-01-2018: Overschrijding opslagtermijn laag radioactief afval
(INES-melding aan de overheid)
Op 24 januari 2018 heeft EPZ bij de toezichthouder ANVS een overschrijding gemeld van een in de kernenergiewetvergunning vastgelegde opslagtermijn voor laag-radioactief afval. Het gaat om vaten met laag-radioactief afval uit 2011 en 2012 die binnen 5 jaar naar de landelijke centrale afvalopslaglocatie van COVRA afgevoerd hadden moeten worden. Inmiddels zijn alle vaten alsnog afgevoerd naar COVRA. EPZ voert een evaluatie uit en stelt verbetermaatregelen voor om een toekomstige overschrijding te voorkomen. De limiet-overschrijding heeft geen effect op de nucleaire veiligheid en is derhalve voorlopig ingeschaald op INES-niveau 0. Een definitieve inschaling zal plaatsvinden na beoordeling van de resultaten van het nader onderzoek door de ANVS.
 
24-01-2018: Blusschuim gemorst
(Milieumelding aan het waterschap)
Op 24 januari 2018 is bij het testen van een brandblusinstallatie blusschuim gemorst op het terrein van EPZ. Het blusschuim is samen met bluswater via de terreinafwatering in de sloot terechtgekomen. De afsluiter van de sloot naar de omgeving is daarop gesloten zodat er geen verdere verspreiding kon optreden. In overleg met het Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat is de sloot met zand afgedamd en wordt leeggezogen. Het schuim wordt als afval afgevoerd.Het gemelde voorval zal intern bij EPZ worden geëvalueerd waarna er maatregelen worden genomen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. 
 
16-01-2018: Ongewenste lozing chemicaliën
(Milieumelding aan Rijkswaterstaat)
Op 16 januari 2018 heeft EPZ een geringe hoeveelheid van de chemische stof hydrazine geloosd die was opgelost in circa 500 liter water. Het gaat in totaal om circa 150 gram hydrazine die in de Westerschelde is terechtgekomen. De hulpstof hydrazine is een vloeistof die gemakkelijk oplost in water. In onverdunde toestand en grote hoeveelheden is de stof gevaarlijk voor mens en milieu. Het lozingsvoorval is bij de toezichthouder Rijkswaterstaat gemeld en zal intern bij EPZ worden geëvalueerd waarna passende maatregelen worden genomen om dit soort lozingen in de toekomst te voorkomen. Hydrazine wordt bij EPZ gebruikt in de stoom/water systemen waarmee de turbine voor de elektriciteitsproductie wordt aangedreven.
 
09-01-2018: Automatische start noodstroomdiesel
(INES-melding aan de overheid)
Op 9 januari 2018 is tijdens graafwerkzaamheden op het EPZ-terrein één van de 10 kV-verbindingen van de kerncentrale met het regionale elektriciteitsnet geraakt. Hierdoor viel de stroom uit in enkele bijgebouwen van EPZ. Ook de reactorbeveiliging van de kerncentrale detecteerde het spanningsverlies op deze verbinding en startte volgens ontwerp automatisch één van de noodstroomdiesels.

Voor de reparatie van de beschadigde leiding is een alternatieve verbinding tot stand gebracht. Daarna werd de noodstroomdiesel weer stand-by geschakeld. De verbinding is hersteld en na getest te zijn weer in bedrijf genomen.

De voorbereidingen van graafwerkzaamheden op het EPZ-terrein worden door een onafhankelijke partij tegen het licht gehouden om herhaling te voorkomen.

Er waren geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid en ook de stroomproductie met de kerncentrale hoefde niet te worden onderbroken. De kerncentrale heeft meerdere verbindingen met zowel het regionaal als het landelijk elektriciteitsnet (voor zowel eigen voeding als voor stroomlevering). Daarnaast heeft de kerncentrale veel eigen noodstroommogelijkheden, waarvan er dus één volgens ontwerp aansprong. Meer informatie over de noodstroomvoorzieningen van de kerncentrale vind je hier: blikindebol.nl/ontwerp/#noodstroom

De ANVS heeft deze gebeurtenis, op basis van de beschikbare informatie, ingeschaald als INES-niveau 0: een kleine afwijking.