Bijzondere gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en milieu. 

Meldingen 2020

21 december:
 

Reparatie personensluis door foutieve berekening vertraagd 

INES-niveau 0 melding aan de overheid
 
Aansluitend aan onderhoudswerkzaamheden is in de avond van 21 december 2020 de dichtheid van de personensluis, onderdeel van het containment (de bol) van de kerncentrale, gemeten. Daarbij is geconstateerd dat deze niet aan de eisen voldeed. De daarop uitgevoerde berekeningen gaven aan dat wel werd voldaan aan de eisen die voor het gehele containment gelden. De volgende dag is de buitendeur van de personensluis opnieuw afgesteld. Daarop is de test herhaald en bleek de sluis weer in orde te zijn. Tevens is vastgesteld dat alleen de buitendeur onvoldoende dicht was en de integriteit van het containment niet aangetast is geweest.
 
Echter, uit een controle op de uitgevoerde berekeningen achteraf, bleek dat de vereiste dichtheid van het gehele containment niet werd gehaald. Omdat uit deze sluistest niet kon worden vastgesteld dat één van de deuren wel dicht was, had de sluis volgens de Technische Specificaties direct gerepareerd moeten worden. Omdat dit niet is gebeurd, heeft EPZ deze gebeurtenis bij de toezichthouder gemeld en een onderzoek gestart om herhaling te voorkomen.
 
Achtergrond
Een belangrijke veiligheidsbarrière van de kerncentrale is het containment (de bol). Dit is een sterke constructie (stalen bol) rondom het primair systeem. In de bol heerst normaal onderdruk, waardoor lucht altijd van buiten naar binnen stroomt. In een ongevalssituatie kan de druk in de bol echter hoger worden dan de buitenlucht. Om te voorkomen dat eventuele radioactiviteit naar buiten ontsnapt, zijn aan de dichtheid van het containment strenge eisen gesteld. 
 
De kerncentrale heeft in het containment een drietal sluizen, elk met een binnen- en een buitendeur. Voor de integriteit van het containment moet ten minsten één deur gesloten en lekdicht zijn. De sluizen worden periodiek op hun dichtheid getest door in de sluis de luchtdruk te verhogen en de drukafname in de tijd te meten. Daarmee is de (on)dichtheid van de sluis te berekenen. Als een sluis niet aan zijn eisen blijkt te voldoen, moet de dichtheid van het gehele containment worden beoordeeld. Omdat uit de test van een sluis niet is op te maken langs welke weg (of wegen) de lucht de sluis verlaat, wordt bij deze beoordeling verondersteld dat het een lek in de het containment is. Als uit de beoordeling blijkt dat de dichtheid van het containment onvoldoende is en niet direct kan worden hersteld, wordt de centrale uit bedrijf genomen.
 
Omdat deze storing geen gevolgen had voor de nucleaire veiligheid, meldt EPZ deze voorlopig aan bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming als een gebeurtenis met een inschaling op het niveau INES = 0 (een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie).
 

15 juli 2020:

Niet tijdig uitgevoerde inspectie

INES-niveau 0 melding aan de overheid

Op 15 juli jl. is bij de controle van de voorgeschreven inspecties vastgesteld dat één tweejaarlijkse inspectie niet goed stond ingepland en daardoor niet op tijd is gedaan. Het betreft de inspectie van de batterijpakketten voor de stroomvoorziening van bedieningsinstrumenten tijdens een volledige stroomuitval (buitenontwerp ongeval). De laatste inspectie dateert van 1 maart 2017. De voor 2019 voorgeschreven inspectie is inmiddels uitgevoerd op 17 en 18 juli (en bracht geen onregelmatigheden aan het licht).

Omdat deze storing geen betekenis had voor de nucleaire veiligheid, meldt EPZ deze voorlopig bij de toezichthouder aan als een INES=0 gebeurtenis.

 
 

Onderzoeksrapporten 2020

Er zijn dit jaar nog geen rapportages verschenen.